บริษัท แอ็บสแทรคท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด “Abstract Engineering Co., Ltd.” / บริษัท เฌอคอนส์ จำกัด “Shercons Co., Ltd.”
บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษางานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ
บริษัท แอ็บสแทรคท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เลขทะเบียน 0125556020875
บริษัท เฌอคอนส์ จำกัด
เลขทะเบียน 0125562002212
083-092-6166
วีรภัทร์

ผลงาน

ผลงานออกแบบและก่อสร้างครบวงจร

จากประสบการณ์การดำเนินงานด้านการก่อสร้างนั้น ปัญหาที่บริษัทมักประสบปัญหา คือ การทำงานที่ล่าช้า อันเนื่องมาจากขาดเครื่องมืออุปกรณ์ และบุคคลากรไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงาน

แต่ปัญหานี้

จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับบริษัทของเราอย่างแน่นอน เพราะบริษัทฯ ของเรามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านนี้มายาวนาน และมีบริษัทร่วมค้าที่เป็นมิตร กับธุรกิจมากมาย

ผู้นำด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อย่างมีคุณภาพและครบวงจร

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสบริษัทฯ
สร้างผลงานอย่างเต็มความสามารถ จากนี้บริษัทฯ
จะมุ่งยกระดับให้คุณภาพการทำงานดีขึ้น และ ทุ่มเทพัฒนางานสร้างสิ่งดี ๆ ต่อไป

เราสร้าง…ตามความต้องการของคุณ